Victoria Kwakwa

Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (Country Director, Vietnam, World Bank Group

Victoria Kwakwa, quốc tịch Ghana, là Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam thuộc khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, có trụ sở tại Hà Nội. Bà là một chuyên gia về chính sách kinh tế.

Bà Kwakwa đã tham gia Ngân hàng Thế giới từ năm 1989 với tư cách là một chuyên gia trẻ. Kể từ đó, bà đã giữ nhiều vị trí khác nhau trong Ngân hàng Thế giới, bao gồm chuyên gia kinh tế quốc gia, kinh tế trưởng và giám đốc quốc gia. Bà đã làm việc chủ yếu ở châu Phi, nhưng cũng tham gia hoạt đông ở Đông Á, nơi bà từng là một thành viên của nhóm nghiên cứu kinh tế đối cho Việt Nam vào cuối những năm 1990.

Trước khi nhận nhiệm vụ hiện nay, tháng 1 năm 2007, bà Kwakwa làm Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Ru-an-đa. Ở vị trí này, bà đã quản lý chương trình của Ngân hàng Thế giới về Ru-an-đa với một loạt các vấn đề, bao gồm cả phương pháp tiếp cận sáng tạo để hỗ trợ phát triển trong các lĩnh vực như y tế (đặc biệt là dựa trên kết quả tài chính), bảo vệ xã hội và phân cấp. Những cách tiếp cận sáng tạo đã cung cấp bài học quan trọng cho các chương trình khác của Ngân hàng Thế giới ở châu Phi và các nơi khác. Bà Kwakwa đã làm việc tích cực với các đối tác chính phủ và phát triển để tăng cường hài hoà hoá viện trợ, liên kết và sử dụng các hệ thống quốc gia cung cấp các hỗ trợ phát triển.

Là chuyên gia kinh tế quốc gia và kinh tế trưởng cho Ni-giê-ri-a từ tháng 10 năm 2000 đến tháng 12 năm 2006, bà Kwakwa dẫn dắt các hoạt động tư vấn kinh tế của Ngân hàng Thế giới cho Ni-giê-ri-a, bao gồm việc làm việc với Giám đốc Quốc gia để tăng cường sự tham gia của Ngân hàng ở mức độ của từng tiểu bang và thực hiện công việc phân tích trên phân cấp tài chính và chi tiêu công. Trong thời gian này, bà Kwakwa là một thành viên chủ chốt của nhóm Ngân hàng Thế giới làm việc chặt chẽ với tổ chức DFID của Anh hỗ trợ việc đạt được hủy bỏ nợ lịch sử của Ni-giê-ri-a trong năm 2006. Bà cũng là một thành viên của đội ngũ nòng cốt cho Báo cáo Phát triển Thế giới 2000/2001 về Đói nghèo.
Bà Kwakwa có bằng đại học kinh tế từ trường Đại học Ghana, và thạc sĩ và tiến sĩ về kinh tế từ Đại học Queen (Ca-na-đa).

-------------------

Ms. Kwakwa joined the World Bank in 1989 as a Young Professional. Since that time, she has held different positions in the World Bank including assignments as country economist, lead economist, and country manager. She has worked mainly in Africa but also in East Asia where she was a member of the economic team on Vietnam in the late 1990s.

Prior to her current assignment, Ms. Kwakwa worked as the Bank’s Country Manager for Rwanda, from January 2007. In this capacity she managed the World Bank’s program on Rwanda covering a broad range of issues, and including several innovative approaches to development assistance in areas such as health (notably results based financing), social protection and decentralization. These innovative approaches have provided important lessons for other World Bank programs in Africa and elsewhere. Ms. Kwakwa worked actively with government and development partners to strengthen aid harmonization and alignment and the use of country systems in delivery of development assistance.

As country economist and Lead Economist for Nigeria from October 2000- December 2006, Ms. Kwakwa led the World Bank’s economic advisory program on Nigeria, including working with the Country Director to deepen the Bank’s engagement at the level of individual states and undertaking analytic work on fiscal decentralization and state public expenditure analysis. During this period Ms. Kwakwa was a key member of the Bank team working closely with UK DFID to support the achievement of Nigeria’s historic debt cancellation in 2006. She was a member of the core team for the World Bank’s 2000/2001 World Development Report on Poverty.

Ms. Kwakwa holds an undergraduate degree in economics from the University of Ghana, and Masters and PhD degrees in economics from Queen’s University in Canada.